Burgemeestersconvenant

Wat is nu eigenlijk dat burgemeestersconvenant? Op de website van de gemeente Schoten (www.schoten.be) vinden we volgende informatie terug :

“Klimaatneutrale gemeente

Het burgemeestersconvenant of de ‘Convenant of Mayors’ is een initiatief van de Europese Commissie dat zich richt naar lokale overheden. De campagne heeft als streefdoel een verlaging van de CO2-uitstoot met minimaal 20% over het gehele grondgebied. Met de ondertekening engageerde ook de gemeente Schoten zich om deze reductiedoelstelling tegen 2020 te behalen en bij voorkeur te overtreffen.

Voor de eigen organisatie ondertekende de gemeente Schoten reeds een engagement om haar uitstoot tegen 2020 te reduceren (en/of te compenseren) tot nul. Daarom onderneemt de gemeente jaarlijks verschillende acties. Zo werden zonnepanelen geplaatst op verschillende gemeentelijke gebouwen, oude ketels vervangen, dakisolatie geplaatst en dieselwagens vervangen door CNG-varianten. Ook het masterplan openbare verlichting bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase.”

Op de website van CD&V Schoten vinden we meer informatie terug over dit convenant – let op : een inspanningsverplichting, maar geen overeenkomst :

Het burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese commissie dat zich richt naar lokale overheden. De campagne heeft als streefdoel een verlaging van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied. Met de ondertekening geeft de ondertekenaar aan om de 20 % CO2-uitstoot reductiedoelstelling tegen 2020 van de Europese unie te behalen en te overtreffen.

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling ‘streven naar klimaatneutraliteit en zich ontwikkelen tot een duurzame gemeente’ van de gemeente Schoten wordt voorgesteld om toe te treden tot het Convenant met burgemeesters en dit convenant door de ganse gemeenteraad officieel te laten ondertekenen.

Voor de eigen organisatie ondertekende de gemeente Schoten reeds een engagement haar uitstoot tegen 2020 te reduceren (en/of te compenseren) tot nul. De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant (20 % CO2-reductie op het gehele grondgebied) en deze van Klimaatneutrale organisatie 2020 (reductie uitstoot van de gemeente als organisatie) zijn complementair. De totale CO2-uitstoot Schoten bedraagt 200.524 ton in 2012. De gemeentelijke uitstoot maakt ongeveer 1,3 % van de totale Schotense uitstoot uit.

Verplichtingen gemeente

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de gemeente zich ertoe volgende engagementen na te komen:

–        verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 met ten mínste 20 % terug te dringen

–        een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de uitvoering van het actieplan moet dienen

–        het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen

–        de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen

–        het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het klimaatactieplan

–        na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden.

Vanzelfsprekend kan de gemeente niet verplicht worden om investeringen te doen als er geen financiële middelen voor beschikbaar zijn. Investeringen zijn niet afdwingbaar. Het convenant is een “memorandum of understanding”, een inspanningsverplichting, maar geen overeenkomst die wordt gedeponeerd en een blanco cheque zou zijn. Het actieplan zal vanzelfsprekend ook ter goedkeuring aan het college voorgelegd worden.

“Omdat dit convenant geen dode letter zou blijven, hebben we voorgesteld dat de gemeente door een extern studiebureau wordt bijgestaan” verduidelijkt schepen Erik Block. “Het College ging hiermee akkoord en stelde het bureau Zero Emissions Solutions aan voor deze begeleiding. De kostprijs voor deze begeleiding bedraagt € 11.500.”  

En wat vinden wij nu van dat convenant?

Ja, ook OW is van mening dat de CO2 uitstoot gereduceerd moet worden, MAAR een dergelijk convenant kan pas worden ondertekend als men zeker is dat men aan de voorwaarden kan voldoen.  Als men hier niet zeker van is, en nog een studiebureau in de arm moet nemen, had men dit beter niet getekend …

Bovendien zijn de plannen voor de windturbines reeds in 2006 op tafel gelegd, het convenant daarentegen is pas ondertekend in november 2015…  Toch schermt Ecopower in zijn presentaties met de ondertekening van dit convenant. Fout. Het convenant is een inspanningsverplichting, waar wij ons achter zetten, echter vinden wij dat de leefbaarheid van 1500 gezinnen niet in het gedrang mag komen door een dergelijke verplichting.

Ja, er zijn alternatieven nodig voor het opwekken van groene energie, ja, de CO2 uitstoot moet gereduceerd worden, maar geef dan ook eerlijke cijfers over die CO2 uitstoot.

Laat de gemeente meer moeite doen om mensen te sensibiliseren voor het plaatsen van zonnepanelen, er zijn groepsaankopen, helaas is de sensibilisatie daarrond vrijwel onbestaande … In de omliggende wijken van de geplande windturbines zijn mensen WEL bezig met alternatieven – alleen al om de windturbines te kunnen vervangen door alternatieven.

Kent u ook alternatieven? Of ideeën? Of wil ook u zonnepanelen plaatsen om de windturbines tegen te houden? Geef ons een seintje op ongeschondenwijtschot@gmail.com. En wij maken dat over aan het gemeentebestuur!