Vlarem normeringen

Vlarem (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) normeringen 

Geluid

Voor wat betreft geluid wordt er afgestapt van de afstandsregel die stelde dat de hinder op een afstand van meer dan 250 m van een windturbine aanvaardbaar is. De hinder door geluid van windturbines wordt vanaf nu beperkt door middel van geluidsnormen en dus niet langer door een afstandsregel..

Normen woongebied (strengst):
– overdag 44 dB(A),
– ’s avonds en ’s nachts 39 dB(A).

Normen industriegebied (minst streng):
– overdag 60 dB(A)
– s avonds en ’s nachts 55 dB(A).

Normen agrarische gebieden:
– overdag 48 dB(A)
– ’s avonds en ’s nachts 43 dB(A)

Gebieden op minder dan 500 m van KMO-gebieden en van industriegebied: verschillende waarden, afhankelijk van de al dan niet aanwezigheid van woongebieden binnen deze 500 meter.

Slagschaduw

De norm voor slagschaduw bedraagt maximaal 8 uur per jaar en maximaal 30 minuten per dag.

Als deze norm overschreden zou worden, worden de windturbines uitgerust met een stilstandvoorziening (of dit ook in de praktijk wordt gedaan, is een ander verhaal).

Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, enz.) is een individuele aanpak mogelijk. Opgelet: dit wil zeggen dat enkel en alleen de slagschaduw BINNENSHUIS in rekening wordt gebracht, er wordt geen rekening gehouden met al dan niet aanwezige slagschaduw in uw tuin.

De exploitant stelt minstens de eerste twee jaren een controlerapport op waarin hij aangeeft hoeveel effectieve slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object heeft getroffen en welke remediërende maatregelen er eventueel genomen zijn.

Veiligheid

Windturbines moeten gecertificeerd zijn volgens de veiligheidscriteria van de IEC 61400-norm of gelijkwaardig bij de bouw van de windturbine en moeten daarnaast voorzien zijn van een remsysteem, een onlinecontrolesysteem, een bliksembeveiligingssysteem en een ijsdetectiesysteem.

Bij de milieuvergunningsaanvraag zijn er een aantal gevallen waarbij naast de toetsing aan het beoordelingskader ‘windturbines en veiligheid’, ook een uitgebreide veiligheidsstudie uitgevoerd door een erkende VR-deskundige noodzakelijk is (o.a. nabij SEVESO-bedrijven).

Meer informatie over de milieuvergunningsvoorwaarden voor windturbines vindt u in de toelichtingsnota van het departement Leefmilieu, natuur en energie (LNE) van de Vlaamse overheid.