Hoever staat de procedure

HOE VER STAAT DE PROCEDURE? Een stand van zaken :

Aanvankelijk zouden de bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor het bouwen van 3 windturbines worden ingediend einde 2015. Dit is uitgesteld naar voorjaar 2016, en, na tal van informatie-avonden van zowel het Actiecomité Ongeschonden Wijtschot (22/02/2016 en 10/03/2016) als van Ecopower, is de verwachting dat beide vergunningsaanvragen tegen het einde van 2016 worden ingediend.

In maart 2016, stond in Info Schoten nog het volgende te lezen :

“Geen nieuw dossier

De inplanting van drie windmolens langs het Albertkanaal werd in 2006 voorzien in het Gemeentelijk Structuurplan Schoten en een Bijzonder Plan van Aanleg. (BPA) Deze kwamen tot stand na een brede consultatieronde en openbaar onderzoek. Sindsdien werd de plaatsing van windmolens opgenomen in elk belangrijk milieubeleidsdocument.

Verder informatietraject

De eventuele plaatsing van de drie windmolens is nog niet voor morgen. Ecopower laat momenteel studies uitvoeren rond geluid, veiligheid, slagschaduw, vogeltrek… Na deze studie zal er eventueel een bouwvergunning en milieuvergunning aangevraagd worden. Dit wordt voorzien in het voorjaar van 2016.

Intussen werden enkele informatieavonden georganiseerd door zowel Ecopower als het actiecomité ‘Ongeschonden Wijtschot’. De betrokken bewoners kregen dan ook de kans om zowel voor- als tegenstanders te horen, en hun eigen oordeel te vormen.

Bij de start van de openbare onderzoeken, die in het kader van de vergunningsaanvragen georganiseerd worden, zal sowieso een informatieavond gehouden worden voor alle inwoners van Schoten. De dossiers zullen dan ook ter inzage liggen op de gemeentelijke milieudienst.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen eventuele bezwaren ingediend worden. Het schepencollege zal dan, op basis van het volledige dossier, gemotiveerd advies verlenen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de uiteindelijke beslissing neemt over de eventuele bouwvergunning.”

Op 25/03/2016 lezen we in Gazet van Antwerpen onder meer :

“Extra geluidsmetingen en bijkomende milieustudies voor windmolens

SCHOTEN / WIJNEGEM – De gemeente voert momenteel op diverse locaties in Schoten geluidsmetingen uit. “We willen het huidige achtergrondgeluid in de wijken precies in kaart brengen met het oog op de komst van de windmolens”, licht milieuschepen Erik Block (CD&V) toe.

Tijdens de zes infovergaderingen die zowel Ongeschonden Wijtschot, het comité dat werd opgericht tegen de drie windmolens langs het Albertkanaal, als de gemeente en Ecopower de voorbije weken organiseerden, leek het soms wel dat heel Schoten gekant is tegen de turbines. Nu het stof van de rumoerige debatten gaan liggen is, maken we een balans met Erik Block.  Hij trotseerde moedig de proteststormen, meestal als enige vertegenwoordiger van het gemeentebestuur;

“Ik ben aangeslagen ja, zelfs gechoqueerd over de manier waarop het er aan toeging tijdens die informatievergaderingen”.  “Ik blijf ervan overtuigd dat dit een goed project is”.

Geluidsmetingen

“Maar inspelend op de bezorgdheid over het laagfrequent geluid dat de turbines zouden veroorzaken, gaan we de huidige achtergrondgeluiden in Schoten heel precies in kaart brengen. “

In de Bode van Schoten, tweede helft april, lezen we :

“BOUW WINDMOLENS SCHOTEN MINSTENS HALF JAAR VERTRAAGD”

Ook Ecopower zal extra studiewerk verrichten en haar dossier beter stofferen met het oog op het wegnemen van zoveel mogelijk hinderlijke neveneffecten. “Hierdoor schuift onze timing wel zeker met een half jaar op”, licht Erik Block toe. “Ten vroegste eind dit jaar zal het dossier klaar zijn om via een bouwaanvraag en milieueffectenrapport te worden voorgelegd aan de bevolking”. Het protest houdt intussen aan. In de wijk Geuzenvelden maar ook op tal van andere plaatsen verschenen de voorbije dagen protestborden van Ongeschonden Wijtschot, genoemd naar het nabijgelegen natuurreservaat.”

Goed nieuws voor het Actiecomité Ongeschonden Wijtschot? Dat zal de toekomst uitwijzen. Het ziet er in ieder geval naar uit dat Ecopower eerdere onderzoeken onvoldoende zorgvuldig heeft uitgevoerd. Het Actiecomité zal in elk geval kritisch blijven toezien op de uitvoering van de metingen en op de correcte bekendmaking van de resultaten. Wij realiseren ons dat er vele belangen spelen in dit dossier: niet alleen ecologische en technische, maar ook financiële en politieke. Wij hopen dat schepen Block – en bij uitbreiding het hele schepencollege – bij het innemen van een definitief standpunt niet alleen rekening zal houden met de technische aspecten van een mogelijke inplanting, maar ook en vooral met de reële bedreiging van de leefkwaliteit en de gezondheid van de vele omwonenden.

Het actiecomité zal er hoe dan ook alles aan blijven doen om de inwoners van de gemeente Schoten op een zo objectief en volledig mogelijke manier te blijven informeren over alle aspecten van windturbines – wat eigenlijk een kerntaak van de gemeente zou moeten zijn …

Voor de geïnteresseerden: bekijk op deze link een compilatie van de verschillende informatieavonden en oordeel of (en door wie) de bevolking objectief en volledig geïnformeerd werd. Of hebt u ook de indruk dat sommigen er eerder een ‘verkoopavond’ van probeerden te maken…

https://www.youtube.com/watch?v=VI_EcvLO_UQ